Що робити, якщо банк не повернув ваш депозит вчасно?

Поняття банківського вкладу

Одним з способів отримання додаткового доходу громадянами є розміщення своїх коштів на рахунках у банку з метою одержання доходу у вигляді відсотків за користування їх грошима.

На законодавчому рівні загальне поняття грошового вкладу (депозиту) міститься в статті 2 Закону України «Про банки і банківську діяльність». Так, згідно цієї статті, вклад (депозит) — це кошти в готівковій або у безготівковій формі, у валюті України або в іноземній валюті, які розміщені клієнтами на їх іменних рахунках у банку на договірних засадах на визначений строк зберігання або без зазначення такого строку і підлягають виплаті вкладнику відповідно до законодавства України та умов договору.

Розміщення власних коштів на рахунку в банку оформлюється укладенням договору. Згідно умов договору,  банк який прийняв від вкладника його кошти, зобов’язується виплачувати йому нараховані на них проценти на умовах і в порядку, передбачених договором.

 

Банк повернув ваш депозит з порушенням строків

Існує практика, коли банк з невідомих причин затримує повернення вашого депозиту або взагалі не повертає його.

Необхідно звернути увагу, що якщо банк в якому розміщені ваші кошти був віднесений Національним Банком України до категорії неплатоспроможних, то ви можете розраховувати на повернення вашого депозиту, лише в межах суми, яка дорівнює 200 000 гривень, що передбачено статтею 26 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

Пропоную зупинитись на ситуації, коли банк не перебуває в стані ліквідації, однак, з якихось причин повернув ваш депозитний вклад із порушенням строків визначених договором або взагалі не його повертає.

Відповідно до ст. 42 Конституції України держава захищає права споживачів, здійснює контроль за якістю і безпечністю продукції та усіх видів послуг і робіт, сприяє діяльності громадських організацій споживачів.

Правовідносини, які виникли між громадянином, яким було розміщено грошовий вклад, та банком, додатково регулюються Законом України «Про захист прав споживачів»,  що випливає з наступного.

Так, у статті 1 Закону України «Про захист прав споживачів» містяться такі визначення: споживач — це фізична особа, яка придбаває, замовляє, використовує або має намір придбати чи замовити продукцію для особистих потреб, безпосередньо не пов’язаних з підприємницькою діяльністю або виконанням обов’язків найманого працівника (пункт 22); послугою є діяльність виконавця з надання (передачі) споживачеві певного визначеного договором матеріального чи нематеріального блага, що здійснюється за індивідуальним замовленням споживача для задоволення його особистих потреб (пункт 17); виконавець — це суб’єкт господарювання, який виконує роботи або надає послуги (пункт 3).

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 1 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», фінансова послуга — це операції з фінансовими активами, що здійснюються в інтересах третіх осіб за власний рахунок чи за рахунок цих осіб, а у випадках, передбачених законодавством, — і за рахунок залучених від інших осіб фінансових активів, з метою отримання прибутку або збереження реальної вартості фінансових активів.

За договором банківського вкладу (депозиту) одна сторона (банк), що прийняла від другої сторони (вкладника) або для неї грошову суму (вклад), що надійшла, зобов’язується виплачувати вкладникові таку суму та проценти на неї або дохід в іншій формі на умовах та в порядку, встановлених договором (частина перша статті 1058 ЦК України).

Аналізуючи наведені норм закону проходимо до висновку, що вкладник за договором банківського вкладу (депозиту) є споживачем фінансових послуг, а банк — їх виконавцем та несе відповідальність за неналежне надання цих послуг.

Відповідно до частини п’ятої статті 10 Закону України «Про захист прав споживачів», у разі коли виконавець не може виконати (прострочує виконання) роботу (надання послуги) згідно з договором, за кожний день (кожну годину, якщо тривалість виконання визначено у годинах) прострочення споживачеві сплачується пеня у розмірі трьох відсотків вартості роботи (послуги), якщо інше не передбачено законодавством.

Враховуючи вищезазначене, громадяни, яким банк вчасно не повернув їх депозит, мають право стягнути з нього пеню у розмірі 3% від суми вкладу за кожний день прострочення виконання зобов’язань банком.

Для прикладу наведемо наступну ситуацію:

Вами було розміщено в банку депозит у сумі 100 000 грн., кінцевою датою повернення якого було 31.09.2018 року, однак, банк повернув вам кошти лише 16.10.2018 року, тобто з простроченням в 15 днів.

В такому випадку ви маєте право стягнути з банку пеню у розмірі 3% від суми вкладу за кожний день прострочення, яка розраховується наступним чином:

(100 000 грн. х 3 х 15): 100 = 45 000 гривень, де

100 000 грн — сума вкладу;

3 – пеня у відсотках за кожен день прострочення виконання зобов’язання;

15 — кількість днів прострочення банком повернення депозиту

З наведеного вище прикладу випливає, що особа, якій банк повернув його депозит з 15-ти денним порушенням строків визначених договором, має право додатково стягнути з банку 45 000 гривень пені.

 

Судова практика

На можливості стягнення з банку 3% пені за кожний день прострочення ним повернення депозиту наголошує і судова практика, яка склалась з цього питання.

Так, коли ще правосуддя здійснював Верховний Суд України, ним висловлювалася правова позиція (постанова ВСУ у справі № 761/14537/15-ц), щодо правомірності одночасного стягнення з банківських установ індексу інфляції за весь час прострочення, 3% річних, а також санкцій, визначених ч. 5 ст.  10 Закону України «Про захист прав споживачів», щодо стягнення з банку на користь вкладника пені в розмірі 3% річних вартості послуги за кожен день прострочення видачі депозитного вкладу, оскільки таке стягнення не є подвійною відповідальністю за порушення зобов’язання та не порушують конституційних засад.

З такою правовою позицією погоджується і нині діючий Верховний Суд, про що зазначає у своїй постанові від 01 жовтня 2018 року по справі № 761/42169/16-ц та постанові від 19 вересня 2018 року по справі № 761/46145/16-ц.

Підсумовуючи вищевикладене, приходимо до висновку, що якщо банк не повернув вам вчасно депозит, ви маєте можливість стягнути з нього додатково пеню у розмірі 3% від суми вкладу за кожний день прострочення банком своїх зобов’язань.

 

Автор: Адвокат АО «СТРІКС» Владислав Бовкун