Зменшення статутного капіталу за новим законодавством

«17» червня 2018 року набрав чинності Закон України «Про товариства з обмеженою відповідальністю та додатковою відповідальністю» від 06.02.2018 року №2275-VIII (далі – «Закон про ТОВ»). Даний нормативно-правовий акт вносить значну кількість змін, що стосуються діяльності юридичних осіб, організаційно-правова форма яких — Товариство з обмеженою відповідальністю та Товариство з додатковою відповідальністю.

В цілому, Закон про ТОВ містить достатню кількість нових норм, котрі визначають гнучкість регулювання діяльності Товариств та диспозитивність правовідносин.

Пропонуємо зупинитися на розгляді питання, що вважається одним із ключових при здійсненні діяльності Товариством, а саме: зменшення статутного капіталу.

За загальним правилом, зменшення статутного капіталу може відбуватися у двох випадках:

1. у випадках прямо передбачених законодавством (обов’язкове зменшення статного капіталу);

2. у добровільному порядку.

Крім того, зменшення статутного капіталу Товариства умовно можна  розділити на два етапи:1.  прийняття рішення загальними зборами учасників про зменшення статутного капіталу (3/4 голосів усіх учасників товариства, які мають право голосу з відповідних питань (ч.2 ст.34, п. 3 ч.2 ст. 30 Закону про ТОВ, якщо Статутом для прийняття такого рішення не встановлено іншої кількості голосів учасників товариства (але не менше, ніж більшість голосів) (ч. 5 ст. 34 Закону про ТОВ);2.  реєстрація змін, які пов’язані із зменшенням статутного капіталу Товариства в органах державної влади.

Отже, розглянемо кожен випадок зменшення розміру статутного капіталу за новим законодавством детальніше.

 

Обов’язкове зменшення статутного капіталу 

у випадках прямо передбачених законодавством:

— Прострочення внесення вкладу учасником ТОВ

Відповідно до вимог чинного законодавства, а саме, керуючись ч. 1 ст. 14 Закону про ТОВ, «Кожен учасник товариства повинен повністю внести свій вклад протягом шести місяців з дати державної реєстрації товариства, якщо інше не передбачено статутом. Відповідні положення можуть бути внесені до статуту, змінені або виключені з нього одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники товариства». Однак у Статуті може бути зазначений інший строк внесення вкладу учасниками.

У такому випадку виконавчий орган товариства має надіслати такому учаснику письмове попередження про прострочення. Попередження має містити інформацію про невнесений своєчасно вклад чи його частину та додатковий строк, наданий для погашення заборгованості, який не може перевищувати 30 днів.

Якщо учасник товариства не вніс вклад для погашення заборгованості протягом наданого додаткового строку, виконавчий орган товариства має скликати загальні збори учасників, які можуть прийняти одне з таких рішень:

1) про виключення учасника товариства, який має заборгованість із внесення вкладу;

2) про зменшення статутного капіталу товариства на розмір неоплаченої частини частки учасника товариства;

3) про перерозподіл неоплаченої частки (частини частки) між іншими учасниками товариства без зміни розміру статутного капіталу товариства та сплату такої заборгованості відповідними учасниками;

4) про ліквідацію товариства. (ч.2 ст. 15 Закону про ТОВ).

При виключенні учасника, який має заборгованість із внесення вкладу з виплатою йому частини майна Товариства, може бути прийняте рішення про зменшенням розміру статутного капіталу на розмір неоплаченої частини частки такого учасника.

Однак, хотілося б відзначити, що нормами нового законодавства не передбачено обов’язкового зменшення статного капіталу у разі виходу учасника з виплатою йому частини частки у статному капіталі, оскільки, загальними зборами учасників може бути прийняте рішення про перерозподіл часток пропорційно їх частці у статному капіталі.

Голоси, що припадають на частку учасника, який має заборгованість перед Товариством, не враховуються при визначенні результатів голосування для прийняття одного з вищевказаних рішень.

— Зниження вартості чистих активів

У випадку зменшення статутного капіталу при зниженні вартості чистих активів товариства на 50% порівняно з цим показником станом на кінець попереднього року, виконавчий орган товариства скликає загальні збори учасників. Вони мають відбутися протягом 60 днів з дня такого зниження. До порядку денного таких загальних зборів учасників включаються питання про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану товариства, про зменшення статутного капіталу товариства або про ліквідацію товариства. (ч.3 ст. 31 Закону про ТОВ).

! Якщо виконавчий орган товариства не виконав свій обов’язок щодо скликання загальних зборів учасників при зниженні більш як 50% чистих активів підприємства, а товариство визнано банкрутом до закінчення трирічного строку з дня зниження вартості чистих активів, то це матиме за собою відповідні наслідки (директор нестиме субсидіарну відповідальність за зобов’язаннями товариства у випадку його банкрутства протягом наступних 3-х років.). Адже, нормами нового Закону посилено відповідальність керівника та посадових осіб товариства.

Також, директор та головний бухгалтер (у разі призначення) несуть відповідальність за зберігання всіх документів товариства (установчих, документів бухгалтерського обліку та фінансової звітності). За порушення умов зберігання документів передбачена адміністративна (якщо таке порушення неумисне) та кримінальна (в разі умисного знищення, пошкодження або приховування документів) відповідальність.

Крім цього, в Закону про ТОВ закріплені положення про неконкуренцію, нерозголошення конфіденційної інформації та уникнення конфлікту інтересів. Недотримання таких вимог є безумовною підставою для розірвання з посадовою особою трудового договору (контракту) без виплати компенсації. І це ще не весь перелік можливої відповідальності директора/посадових осіб товариства за новим законодавством.

— Набуття товариством частки у власному статутному капіталі

Згідно з нормами ч. 1 ст. 25 Закону про ТОВ, товариство має право придбати частку у власному статутному капіталі без його зменшення на розмір такої частки, однак за умови, що буде на день здійснення придбання частки буде сформовано резервний капітал.

За таких умов товариство повинне продати таку частку не пізніше ніж через один рік з дня придбання такої частки ( ч. 4 ст. 25 Закону про ТОВ).

У випадку проведення державної реєстрації змін щодо виключення або виходу учасника (спадкоємця або правонаступника) Товариства, а також пов’язаних з придбанням частки Товариством у власному статному капіталі, державний реєстратор одночасно вносить запис про зменшення розміру статутного капіталу на розмір відповідної частки (частини частки) у статутному капіталі.

Проте, ця частина не застосовується, якщо Товариство, яке набуває частку (частину частки) у своєму статутному капіталі, разом із заявою про державну реєстрацію надасть довідку про формування резервного капіталу у розмірі частки (частини частки), яку набуває Товариство у власному статутному капіталі.

! З метою запобігання корпоративним конфліктам Законом про ТОВ закріплено, що у разі зменшення номінальної вартості часток усіх учасників товариства співвідношення розмірів часток учасників ТОВ та ТДВ у статному капіталі повинно зберігатися незмінним.

Зменшення статутного капіталу 

за добровільним рішенням учасників товариства:

За старим Законом України «Про господарські товариства» від 19.09.1991 1576-XII зменшення   статутного   капіталу   Товариства   з  обмеженою відповідальністю допускалося після повідомлення про це в порядку, встановленому  статутом,  усіх  його  кредиторів. У  такому разі кредитори мали право  вимагати  дострокового  припинення  або виконання відповідних зобов’язань товариства та  відшкодування  їм збитків (ст. 52 Закону «Про господарські товариства»). Ч. 3 ст. 16 даного Закону, також, передбачає, що зменшення статутного (складеного) капіталу за наявності заперечень кредиторів товариства не допускається.

Згідно з нормами нового Закону про ТОВ після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства його виконавчий орган протягом 10 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення. Кредитори протягом 30 днів після отримання такого повідомлення, можуть звернутися до товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 30 днів одного з таких заходів за вибором товариства:

1) забезпечення виконання зобов’язань шляхом укладення договору забезпечення;

2) дострокове припинення або виконання зобов’язань перед кредитором;

3) укладення іншого договору з кредитором.

У разі невиконання товариством зазначеної вимоги у встановлений строк кредитори мають право вимагати в судовому порядку дострокового припинення або виконання зобов’язань товариством (ст.19 Закону про ТОВ).

Нормами нового законодавства зменшено строк, протягом якого до Товариства можуть звернутися  кредитори, яких було повідомлено про зменшення капіталу. Також, час набрання чинності рішенням загальних зборів про зменшення статутного капіталу згідно із Закону про ТОВ наразі у часі не відтерміновується, як це було передбачено Законом України «Про господарські товариства», де рішення про зменшення його  статутного  капіталу  набирало  чинності не раніш як через 3 місяці  після  державної реєстрації і оприлюднення у встановленому порядку.

Нагадуємо, що у разі внесення будь-яких змін до Статуту Товариства протягом року з дня набрання чинності Законом України «Про товариства з обмеженою відповідальністю та додатковою відповідальністю» від 06.02.2018 року №2275-VIII на реєстрацію державному реєстратору вже необхідно буде подати нову редакцію Статуту, яка відповідає нормам вищевказаного нормативно-правового акту. Товариства з обмеженою відповідальністю та товариства з додатковою відповідальністю звільняються від сплати адміністративного збору за реєстрацію змін до статуту товариства у зв’язку з приведенням його у відповідність із цим Законом протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом, тобто, до 17.06.2019 року.

Детальніше щодо основних новел Закону України «Про товариства з обмеженою відповідальністю та додатковою відповідальністю» від 06.02.2018 року №2275-VIII можна дізнатися у статті «Новий Закон про ТОВ: чи потрібно змінювати Статут та що змінилося?» за посиланням https://lg-strix.com/news/noviy-zakon-pro-tov).

 

Безелюк Ірина,

Старший юрист АБ «Кобцева та партнери»